KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy

adres: 34-124 Klecza Dolna ul. Strażacka 9, telefon kontaktowy: 33 8722198
lub e-mail: ospklecza@op.pl.

  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: ospklecza@op.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych jednostki  (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Regulamin
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy

§ 1.

Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy odbywa się w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

§ 2.
Administratorem danych przetwarzanych przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego
jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy, 34-124 Klecza Dolna ul. Strażacka 9.

§ 3.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kleczy oraz teren wokół niego.

2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
– kamer rejestrujących obraz,
– urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
– stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
3. Kamery systemu monitoringu umieszczone są wewnątrz i na zewnątrz budynku
Domu Strażaka.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do czternastu dni, a następnie dane
ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez
rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do
budynków.

2. Na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy w zakładce „RODO”
zamieszcza się następującą klauzulę:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy
adres: 34-124 Klecza Dolna ul. Strażacka 9, telefon kontaktowy: 33 8722198
lub e-mail: ospklecza@op.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: ospklecza@op.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych jednostki (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
§ 6.

Osobami upoważnionymi do dostępu i obserwacji obrazu rejestrowanego przy użyciu monitoringu są: Prezes OSP Klecza, administrator systemów informatycznych OSP Klecza.

§ 7.

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji
publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji
publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie
uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie
pisemnego wniosku za zgodą Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby

przyszłego postępowania może zwrócić się do Prezesa OSP w Kleczy z pisemnym
wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce
zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w
zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom
itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po
upływie trzech miesięcy od dnia sporządzenia zapisu.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.