Zebranie sprawozdawcze naszej jednostki

W dniu 11 marca 2023 roku o godz. 16.00 w domu strażaka w Kleczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Mieczysław Stopa, który również przywitał przybyłych gości. Byli wśród nich między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Filip Kaczyński, Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wadowicach dh Andrzej Strzeżoń,  Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Wadowicach bryg. Jerzy Leśniakiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach  Beata Mamcarczyk, Radny Rady Powiatu Wadowickiego Piotr Chrapla, Radny Rady Miejskiej w Wadowicach Ireneusz Chrapla, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Zarębianki” w Kleczy  Danuta Kowalczyk.
Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Tomasz Świątek, natomiast protokolantem dh Jan Czaicki.
Następnie Prezes OSP Klecza przedstawił sprawozdanie z działalności straży oraz orkiestry dętej za 2022 rok. Warto podkreślić że, jednostka w Kleczy jest jedną z lepiej wyposażonych w gminie która od wielu lat funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Jednostka OSP Klecza w 2022 roku wyjeżdżała do działań 62 razy, z czego 16 wyjazdów było do gaszenia pożarów, 39 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 3 wyjazdy na zabezpieczenie rejonu działania JRG Wadowice oraz 4  wyjazdy na ćwiczenia.
W sprawozdaniu zostały również przedstawione informacje na temat odbytych szkoleń, zakupionego sprzętu i pojazdów, umundurowania, remontów remizy oraz udziału w wielu wydarzeniach. Następnie sprawozdanie finansowe za 2022 rok przedstawiła Skarbnik OSP dh Jadwiga Studnicka. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok przedstawił jej Sekretarz, dh Jan Glanowski. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2023.
Po odczytaniu wszystkich sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, które zostało przyznane jednogłośnie. Goście zaproszeni w trakcie swych wystąpień bardzo wysoko ocenili działalność jednostki oraz jej profesjonalizm w realizowaniu zadań statutowych. Ponadto szeroko został omówiony temat obchodów zbliżającego się jubileuszu 100-lecia OSP oraz 75-lecia Orkiestry Dętej w Kleczy.
Na zakończenie zebrania po krótkim koncercie orkiestry wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.