Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu 4 marca 2017 roku o godz. 16.00 w domu strażaka w Kleczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Klecza. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Mieczysław Stopa, który również przywitał przybyłych gości. Byli wśród nich między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Sołtysiewicz, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach a zarazem Komendant Gminny Adam Kociołek , Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, Burmistrz Wadowic Pan Dr Mateusz Klinowski, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pani Beata Mamcarczyk, Radny wsi Klecza Górna Pan Paweł Stopa, Prezes Kółka Rolniczego w Kleczy Pan Bronisław Oleksy, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Kleczy Pani Genowefa Chrapla.
Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Tomasz Świątek, natomiast protokolantem dh Jan Czaicki.
Nastepnie Prezes OSP Klecza przedstawił sprawozdanie z działalności straży oraz orkiestry dętej za 2016 rok. Jednostka w Kleczy jest jedną z lepiej wyposażonych w gminie która od wielu lat funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
W swoich szeregach zrzesza: 102 członków czynnych w tym 18 kobiet, 38 członków orkiestry dętej i 15 członków honorowych. Ponadto funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 15 osób.
Jednostka OSP Klecza w 2016 roku wyjeżdżała do działań 39 razy, z czego 9 wyjazdów było do gaszenia pożarów, 22 wyjazdy do miejscowych zagrożeń, 6 na zabezpieczenie rejonu, 2 wyjazdy na ćwiczenia. Jednostka 3 razy wyjeżdżała do działań ratowniczo gaśniczych poza teren gminy Wadowice. Wszyscy druhowie biorący udział w działaniach posiadają wymagane przeszkolenie, uprawnienia oraz ubezpieczenie. Orkiestra dęta OSP pod dyrekcją
dh Jarosława Mitoraja prezentując swój repertuar wystąpiła publicznie 35 razy w tym 20 razy na terenie Kleczy oraz 15 razy poza miejscowością. W sprawozdaniu zostały również przedstawione informacje na temat odbytych szkoleń, zakupionego sprzętu, umundurowania, dalszej części rozbudowy remizy w Kleczy oraz udziału w wielu wydarzeniach. Następnie sprawozdanie finansowe za 2016 rok przedstawiła Skarbnik OSP dh Jadwiga Studnicka. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok przedstawił jej Sekretarz, dh Grzegorz Świątek. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok 2017.
Po wygłoszeniu wszystkich sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, które zostało przyznane jednogłośnie. Goście zaproszeni w trakcie swych wystąpień bardzo wysoko ocenili działalność jednostki oraz jej profesjonalizm w realizowaniu zadań statutowych oraz trwające prace przy rozbudowie domu strażaka w Kleczy.
Po odegraniu przez orkiestrę dętą „sto lat” i wręczeniu kwiatów dla wszystkich pań w przededniu święta kobiet wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.