Zebranie sprawozdawcze

W dniu 7 marca 2015r. o godz. 16.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Klecza. Uroczystego otwarcia obrad dokonał Prezes OSP Mieczysław Stopa, który również przywitał wszystkich gości. Byli wśród nich między innymi: Członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Cholewka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Sołtysiewicz, Komendant Gminny ZOSP RP Andrzej Strzeżoń, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, Członek Rady Powiatu Pani Bożena Flasz, Burmistrz Wadowic Pan Dr Mateusz Klinowski, Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pani Beata Mamcarczyk, Radni wsi Klecza Pan Stopa Paweł i Pan Robert Malik, Prezes Kółka Rolniczego w Kleczy Pan Bronisław Oleksy, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Kleczy Pani Genowefa Chrapla oraz sołtys wsi Klecza Pan Józef Zatorski.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Tomasz Świątek, natomiast na protokolanta wybrany został dh Jan Czaicki.
Nastepnie Prezes OSP Klecza przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2014 rok. Jednostka w Kleczy jest jedną z lepiej wyposażonych w gminie, funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
W swoich szeregach zrzesza: 124 członków czynnych w tym 14 kobiet, 37 członków orkiestry dętej, 16 członków honorowych. Ponadto funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w liczbie 29 osób.
Jednostka OSP Klecza w poprzednim roku wyjeżdżała do działań 59 razy, z czego 21 wyjazdów było do gaszenia pożarów, 15 wyjazdów było związanych z miejscowymi zagrożeniami, 13 zabezpieczenie rejonu, 9 innych zabezpieczeń oraz 1 fałszywy alarm. W sprawozdaniu zostały również przedstawione informacje na temat odbytych szkoleń, zakupionego sprzętu, umundurowania oraz udziału w wielu wydarzeniach. Następnie sprawozdanie finansowe za 2014 rok przedstawił Skarbnik OSP dh Jadwiga Studnicka. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014r. przedstawił jej Sekretarz, dh Grzegorz Świątek. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok bieżący.
Po wygłoszeniu wszystkich sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, które zostało przyznane jednogłośnie.
Walne Zebranie ponadto podjęło uchwałę w sprawie nadania godności członka honorowego OSP Klecza dh Franciszkowi Sośnickiemu oraz dh Kazimierzowi Sporyszowi. Goście zaproszeni w trakcie swych wystąpień bardzo wysoko ocenili działalność jednostki oraz jej profesjonalizm w realizowaniu zadań statutowych oraz trwające prace przy rozbudowie domu strażaka w Kleczy.
Po odegraniu przez orkiestrę dętą „sto lat” dla nowych członków honorowych oraz dla wszystkich pań w przededniu święta kobiet wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.

 

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP

Turniej halowy MDP