Tablice ADR


Przykładowe tablice ADR :

  

ADR jest to międzynarodowa konwencja dotycząca przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim.

Tablice ADR ostrzegawcze (pomarańczowe odblaskowe tablice ostrzegawcze) umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne o wymiarach 400×300 [mm] zawierają po dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji:

  • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa – dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
  • numer rozpoznawczy materiału – cztery cyfry (w mianowniku).

 

Zgodnie z ADR rozróżnia się nastepujące klasy towarów niebezpiecznych

Klasa 1    Materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2    Gazy
Klasa 3    Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne
Klasa 4.2 Materiały samozapalne
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące
Klasa 6.2 Materiały zakaźne
Klasa 7    Materiały promieniotwórcze
Klasa 8    Materiały żrące
Klasa 9    Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 

Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa – znaczenie cyfr (licznik)

2 – emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną
3 – zapalność cieczy (par) i gazów
4 – zapalność materiałów stałych
5 – działanie utleniające (podtrzymujące palenie)
6 – działanie trujące
7 – działanie promieniotwórcze
8 – działanie żrące
9 – zagrożenie samorzutną i gwałtowną reakcją
0 – brak dodatkowego zagrożenia

Powtórzenie cyfry w numerze rozpoznawczym niebezpieczeństwa wskazuje na nasilenie opisanego przez nią zagrożenia. Jeżeli zagrożenie właściwe dla danego materiału może być wystarczająco określone jedną cyfrą, to po takiej cyfrze podaje się zero.

Znak X przed numerem niebezpieczeństwa wskazuje na całkowity zakaz kontaktu danego materiału z wodą.

 

NumerZnaczenie
20gaz obojętny
22gaz schłodzony
223gaz schłodzony palny
225gaz schłodzony utleniający (podtrzymujący palenie)
23gaz palny
239gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
25gaz utleniający (podtrzymujący palenie)
26gaz trujący
263gaz trujący, palny
265gaz trujący i utleniający (podtrzymujący palenie)
266gaz silnie trujący
268gaz trujący i żrący
286gaz żrący i trujący
30ciecz zapalna (temp. zapłonu od 21ºC do 100ºC)
33ciecz łatwo zapalna (temp. zapłonu niższa od 21ºC)
X333ciecz samozapalna reagująca niebezpiecznie z wodą
336ciecz łatwo zapalna i trująca
338ciecz łatwo zapalna i żrąca
X338ciecz łatwo zapalna i żrąca reagująca niebezpiecznie z wodą
339ciecz łatwo zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
39ciecz zapalna mogąca powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
40materiał stały zapalny
X423materiał stały zapalny reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gaz zapalny
44materiał stały zapalny, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
446materiał stały zapalny i trujący, w podwyższonej temp., znajdujący się w stanie stopionym
46materiał stały zapalny i trujący
50materiał utleniający (podtrzymujący palenie)
539nadtlenek organiczny zapalny
558materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący
559materiał silnie utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
589materiał utleniający (podtrzymujący palenie) i żrący mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
60materiał trujący lub szkodliwy
606materiał zakaźny
63materiał trujący lub szkodliwy i zapalny (temp. zapłonu od 21ºC do 55ºC)
638materiał trujący lub szkodliwy oraz zapalny (temp. zapłonu od 21ºC do 55ºC) i żrący
66materiał silnie trujący
663materiał silnie trujący i zapalny (temp. zapłonu nie wyższa niż 55ºC)
68materiał trujący lub szkodliwy i żrący
69materiał trujący lub szkodliwy mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
76materiał radioaktywny i trujący lub szkodliwy
78materiał radioaktywny i żrący
80materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego
X80materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, reagujący niebezpiecznie z wodą
83materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21ºC do 55ºC)
839materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz zapalny (temp. zapłonu od 21ºC do 55ºC), mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję
85materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie)
856materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz utleniający (podtrzymujący palenie) i trujący
86materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego oraz trujący
88materiał silnie żrący
X88materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z woda
883materiał silnie żrący i zapalny (temp. zapłonu od 21ºC do 55ºC)
885materiał silnie żrący i utleniający (podtrzymujący palenie)
886materiał silnie żrący i trujący
X886materiał silnie żrący i trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą
89materiał żrący lub wykazujący mniejszy stopień działania żrącego, mogący powodować samorzutną i gwałtowną reakcję

Numer rozpoznawczy materiału (mianownik):

NumerZnaczenie
1001Acetylen rozpuszczalny
1002Powietrze sprężone
1003Powietrze ciekłe schłodzone
1005Amoniak
1006Sprężony argon
1008Trójfluorek boru
1009Bromotrójfiuorometan (R-13B1)
1010Butadien-1,3
1011Butan
1012Butylen-1
1013Dwutlenek węgla
1016Tlenek węgla
1017Chlor
1018Chlorodwufluorometan (R-22)
1020Chloropięciofluoroetan (R-115)
1022Chlorotrójfluorometan (R-13) (trójfiuorochlorometan)
1023Gaz węglowy, sprężony
1026Cyjan
1027Cyklopropan
1028Dwuchlorodwufluorometan (R-12)
1029Dwuchlorofluorometan (R-21)
1032Dwuroetyloamina bezwodna
1033Eter dwumetylowy (tlenek metylu)
1035Etan
1036Etyloamina bezwodna (monoetyloamina)
1037Chlorek etylu (chloroetan)
1038Etylen (schłodzony)
1039Eter metylowo – etylowy
1040Tlenek etylenu z azotem
1041Tlenek etylenu
1045Fluor, sprężony
1046Hel, sprężony
1048Bromowodór
1049Wodór, sprężony
1050Chlorowodór
1051Cyjanowodór
1052Kwas fluorowodorowy bezwodny (fluorowodór)
1053Siarkowodór skroplony
1055Izobutylen (izobuten)
1056Krypton, sprężony
1057Zapalniczki
1060Mieszanina metyloacetylenu/propadienu z węglowodorami (mieszaniny Pl i P2)
1061Metyloamina bezwodna
1062Bromek metylu (bromometan, monobromometan)
1063Chlorek metylu (chlorometan)
1064Merkaptan metylowy (metanotiol)
1065Neon, sprężony
1066Azot, sprężony
1067Dwutlenek azotu NO2 (czterotlenek azotu N2O4)
1069Chlorek nitrozylu (NOCl)
1070Podtlenek azotu N2O (gaz rozweselający)
1071Gaz olejowy, sprężony
1072Tlen, sprężony
1073Tlen (schłodzony)
1075Gaz ziemny, skroplony
1076Tlenochlorek węgla (fosgen)
1077Propylen
1078Mieszaniny F l, F2 i F3
1079Dwutlenek siarki
1080Sześciofluorek siarki
1083Trójmetyloamina
1085Bromek winylu
1086Chlorek winylu
1087Eter metylowinylowy (tlenek metylowinylowy)
1088Acetal (acetal dwuetylowy, dwuetoksy-l,1-etan)
1089Aldehyd octowy (acetaldehyd)
1090Aceton (dwumetyloketon)
1092Akroleina (aldehyd akrylowy, aldehyd allilowy)
1093Akrylonitryl
1095Alkohol skażony (denaturat)
1098Alkohol allilowy
1099Bromek allilu (bromopropylen)
1100Chlorek allilu (chloropropylen)
1104Octan amylu (ester amylowy kwasu octowego)
1105Pentanole I,II,i III-rz.
1106Alkohol amylowy III-rz. i inne alkohole amylowe niż III rz.
1109Mrówczan amylu
1112 i 1113Azotan amylu
1114Benzen
1120Alkohol n-butylowy (n-butanol)
1121Alkohol butylowy II-rz. (butanol II-rz.)
1122Alkohol butylowy III-rz. (butanol III-rz., 2-metylo–2-hydroksypropan, 2-metylopropanol-2)
1123Octan n-butylu (ester butylowy kwasu octowego)
1124Octan II-rz. butylu (ester butylowy II-rz. kwasu octowego)
1125Butyloamina
1126m-Bromobutany (bromek butylu, bromobutany)
1127Chlorek n-butylu
1128Mrówczan n-butylu
1129Aldehyd masłowy (butanal-1)
1131Dwusiarczek węgla
1133Kleje
1134Chlorobenzen (monochlorobenzen)
1135Etylenochlorohydryna (chlorohydryna etylenowa)
1136Destylaty smoły
1139Farby ochronne
1143Aldehyd krotonowy (krotonaldehyd, metyloakroleina)
1145Cykloheksan
1146Cyklopentan
1147Dekahydronaftaleny (dekaliny)
1148Dwuacetonoalkohol (alkohol dwuacetonowy)
1149Eter dwubutylowy (eter n-butylowy)
11501,2-Dwuchloroetylen (dwuchlorek acetylenu)
1152Dwuchloropentan
1153Eter dietylowy
1154Dwuetyloamina
1155Eter etylowy (eter dwuetylowy, eter siarkowy)
1156Keton dietylowy
1157Keton dwuizobutylowy
1158Dwuizopropyloamina
1159Eter dwuizopropylowy
1160Dwumetyloamina w roztworze wodnym o temperatu¬rze zapłonu niższej niż 21 °C
1161Węglan dwumetylu
11631,1-Dwumetylohydrazyna (dimetylohydrazyna niesymetryczna, UDMH])
1165Dioksan (eter dwuetylenowy)
1167Eter dwuwinylowy
1169Ekstrakty i aromaty
1170Alkohol etylowy (etanol)
1172Octan etoksyetylowy
1173Octan etylu (ester etylowy kwasu octowego)
1175Etylobenzen
1176Trietylek boru
1180Maślan n-etylu
1181Chlorooctan etylu
1182Chloromrówczan etylu
11841,2-Dwuchloroetan
1185Etylenoimina
1190Mrówczan etylu
1193Metyloetyloketon (keton etylometylowy)
1195Propionian etylu
1198Formaldehyd
1199Furfurol (furfural, aldehyd furfurylowy)
1202Olej napędowy do silników Diesla (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu ponad 55 do 100 °C)
1203Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)
1210Farby drukarskie o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C oraz o temperaturze zapłonu co najmniej 21’C zawierające do 30% ciał stałych
1212Alkohol izobutylowy (izobutanol)
1213Octan izobutylu
1218Izopren
1219Alkohol izopropylowy (izopropanol)
1220Octan izopropylu
1221Izopropyloamina
1222Azotan izopropylu
1223Benzyna ciężka, nafta (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu od 21 do 55 °C)
1229Tlenek mezytylu
1230Alkohol metylowy (karbinol, metanol, spirytus drzewny)
1231Octan metylu
1234Metylal (dwumetoksymetan)
1235Metyloamina w roztworze (monometyloamina w roztworze)
1238Chloromrówczan metylu
1239Chlorodwumetyloeter (eter metylochlorometylowy)
1242Dwuchlorosilan metylu
1243Mrówczan metylu (ester metylowy kwasu mrówkowego)
1245Metyloizobutyloketon
1247Metakrylan metylu
1248Propionian metylu
1250Trójchlorosilan metylu (trójchlorometylosilan)
1251Metylowinyloketon
1264Paraldehyd
1265Izopentan (pentan)
1274Alkohol propylowy (propanol)
1275Aldehyd propionowy (propanal)
1276Octan propylu
1279Dwuchlorek propylenu (1,2-dwuchloropropan)
1280Tlenek propylenu
1282Pirydyna
1292Krzemian etylu
1294Toluen (metylobenzen)
1295Krzemochloroform (trójchlorosilan)
1296Trójetyloamina
1297Trójmetyloamina w roztworze
1298Trójmetylochlorosilan
1299Terpentyna (benzyna lakowa)
1301Octan winylu
13031,1-Dwuchloroetylen (chlorek winylidenu)
1307Ksyleny (dwumetylobenzen)
1334Naftalen – stały
1328Urotropina
1344Kwas pikrynowy
1428Sód
1495Chloran sodu stały
1541Acetonocyjanohydryna (cyjanohydryna acetonu)
1547Anilina
1553Kwas arsenowy w roztworze wodnym
1578Chloronitrobenzeny
1580Chloropikryna
1591o-Dwuchlorobenzen
1593Chlorek metylenu (dwuchlorometan)
1594Siarczan dwuetylu (siarczan etylu)
1595Siarczan dwumetylu (siarczan metylu)
1600Dwunitrotolueny
1603Bromooctan etylu
1604Etylenodwuamina
1605Dwubromoetan (dwubromek etylenu, bromek etylenu)
1613Cyjanowodór w roztworze wodnym (kwas cyjanowodorowy w roztworze wodnym zawierającym do 20% czystego kwasu)
1648Acetonitryl (cyjanek metylu)
1649Alkilaty ołowiu i ich mieszaniny z organicznymi związkami chlorowców (ciecz etylowa, czteroetylek ołowiu, czterometylek ołowiu)
1662Nitrobenzen
1664m-Nitrotolueny
1665Nitroksyleny
1670Nadchlorometylomerkaptan
1673Fenylenodwuaminy
1695Chloroaceton
17021,1,2,2-Czterochloroetan
1708Toluidyny
17092,4-Toluenodwuamina (2,4-dwuaminotoluen)
1715Bezwodnik kwasu octowego
1717Chlorek acetylu
1727Dwufluorek amonu w roztworze (fluorek amonowy kwaśny w roztworze)
1730Pięciochlorek antymonu
1736Chlorek benzoilu
1738Chlorek benzylu
1742Fluorek boru i kwas octowy, zespolone
1744Brom
1750Kwasy chlorooctowe ciekłe (kwas dwuchlorooctowy, kwas jednochlorooctowy)
1752Chlorek chloroacetylu
1754Kwas chlorosulfonowy
1765Chlorek dwuchloroacetylu
1775Kwas fluoroborowy w roztworze wodnym zawierającym do 78% czystego kwasu
1778Kwas krzemofluorowodorowy
1779Kwas mrówkowy zawierający co najmniej 70% czystego kwasu
1783SześciometylenOdwuamina
1788Bromowodór w roztworze (kwas bromowodorowy w roztworze)
1789Kwas solny w roztworze (chlorowodór w roztworze)
1790Kwas fluorowodorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 60%, ale nie więcej niż 85% kwasu fluorowodorowego bezwodnego
1791Podchlorynu roztwór zawierający ponad 50 g aktyw¬nego chloru na litr lub do 50 g aktywnego chloru na litr
1706Mieszaniny nitrozowe kwasu siarkowego zawierające do 30 lub ponad 30% czystego kwasu azotowego
1802Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym do 50% czystego kwasu
1808Trójbromek fosforu
1809Trójchlorek fosforu
1810Tlenochlorek fosforu
1814Ług potasowy (wodorotlenek potasu)
1815Chlorek propionylu
1818Czterochlorek krzemu
1819Glinian sodu w roztworze
1824Ług sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze)
1828Dwuchlorek dwusiarki i dwuchlorek dwusiarki stabilizowany
1829Bezwodnik kwasu siarkowego (trójtlenek siarki)
1830Kwas siarkowy zawierający do 85% czystego kwasu
1831Oleum (kwas siarkowy dymiący)
1832Kwas siarkowy odpadkowy, całkowicie zdenitrowany
1834Chlorek sulfurylu
1836Chlorek tionylu
1838Czterochlorek tytanu
1842Kwas octowy lodowaty i jego roztwory zawierające ponad 80% czystego kwasu
1846Czterochlorek węgla (czterochlorometan)
1848Kwas propionowy
1849Siarczek sodu w roztworze
1866Żywice w roztworze, w cieczach zapalnych o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C lub o temperaturze zapłonu od 21 do- 100 °C z zawartością do 30%) żywicy
1873Kwas nadchlorowy w roztworze wodnym zawierającym ponad 50%, ale nie więcej niż 72,5% czystego kwasu
1886Chlorek benzylidenu
1888Chloroform (trójchlorometan)
1891Bromek etylu (bromoetan)
1908Chloryn sodu w roztworze
1915Cykloheksanon
19162,2-Dwuchloroetyloeter (eter dwuchloroetylowy)
1917Akrylan etylu
1918Kumen (izopropylobenzen)
1919Akrylan metylu
1921Propylenoimina
1935Cyjanki nieorganiczne w roztworach
1940Kwas tioglikolowy
1951Argon (schłodzony)
1958Dwuchloroczterofluoroetan (R 114)
19591,1-Dwufluoroetylen (R 1132a)
1962Etylen
1963Hel ciekły (schłodzony)
1965Mieszaniny węglowodorów (gazy skroplone), miesza¬niny A, AO, Al, B i C
1969Izobutan
1972Gaz ziemny (metan) schłodzony
1973Mieszanina gazów R 502
1974Bromochlorodwufluorometan (chlorodwufluorobromometan) (R 12 B1)
1977Azot (schłodzony)
1978Propan
1984Trójfiuorometan (R 23) (fluoroform)
1987Alkohole ciekłe nie trujące, czyste lub w mieszaninach (alkohol 2-etylobutylowy, alkohol 2-etyloheksylowy, heptanole, heksanole, oktanole)
1989Aldehyd heptylowy (heptanal)
1990Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy)
1991Chloropren (chlorobutadien)
2014Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym zawierającym ponad 6%, ale nie więcej niż 60% nadtlenku wodoru (roztwór nadtlenku wodoru)
2015Nadtlenek wodoru stabilizowany i w roztworze wodnym zawierającym ponad 60% nadtlenku wodoru stabilizowanego
2019Chloroaniliny ciekłe
2021Dwuchlorofenole (o-chlorofenol)
2022Kwas krezolowy
2023Epichlorohydryna
2029Hydrazyna w roztworach wodnych zawierających ponad 64% ale nie więcej niż 72% hydrazyny
2030Hydrazyna w roztworze wodnym zawierającym nie więcej niż 64% hydrazyny
2031Kwas azotowy zawierający ponad 55%, ale nie więcej niż 70% czystego kwasu
2032Kwas azotowy zawierający ponad 70% czystego kwasu
2045Aldehyd izomasłowy
2047Dwuchloropropen
2048Dwucyklopentadien techniczny
2849Dwuetylobenzen
2050Dwuizobutyleny
2053Metyloizobutylokarbinol (alkohol metyloamylowy)
2055Styren (winylobenzen)
2056Czterowodorofuran (tetrahydrofuran)
2057Propylenu trimer (trój propylen)
2073Amoniak rozpuszczony w wodzie z zawartością ponad 35%, ale nie większą niż 50% amoniaku
2074Akryloamid w roztworze
2075Aldehyd trójchlorooctowy (chloral bezwodny)
2076Krezole (metylofenole)
20782,4-Toluenodwuizocyjanian (2-4-dwuizocyjanianotoluen)
2116Wodoronadtlenek kumenu zawierający do 95% nadtlenku
2125Wodoronadtlenek p-mentanu zawierający do 95% nadtlenku
2162Wodoronadtlenek pinanu zawierający do 95% nadtlenku
2171Wodoronadtlenek dwuizopropylobenzenu
2187Dwutlenek węgla ciekły (schłodzony)
2205Adyponitryl (nitryl kwasu adypinówego)
2219Eter alliloglicydowy
2222Anizol (metoksybenzen)
2226Chlorek benzylidynu (fenylochloroform)
2227Matektylan butylu
2233p-Chloro-o-anizydyna
2238Chlorotolueny (o-, m-, p-)
2243Octan cykloheksylu
2245Cyklopentanon
2248Dwu (n-butylo) amina
2251Dwucykloheptadien
2253N.N-Dwumetyloanilina
2256Cykloheksen
2257Potas
2258Propylenodwuamina (1,2-dwuaminopropan)
2259Trójetylenoczteroamina
2260Trójpropyloamina
2261Ksylenole (dwumetylófenole)
2264N.N-Dwumetylocykloheksyloamina
2269Dwupropylenotrójamina
2270Etyloamina w roztworze 50 do 70%
2271Etyloaminoketon
2272N-Etyloanilina
22762-Etyloheksyloamina
2277Metakrylan etylu
2279Sześciochlorobutadien
2283Metakrylan izobutylu
2284Nitryl kwasu izomasłowego
2295Chlorooctan metylu
2296Metylocykloheksan
2297Metylocykloheksanon
2298Metylocyklopentan
2299Dwuchlorooctan metylu
23002-Metylo-5-etylopirydyna
23012-Metylofuran
2303a-Metylostyren (2-fenylopropen)
2304Naftalen w stanie stopionym
2308Kwas nitrozylosiarkowy w roztworze siarkowym
2311Fenetydyny (etoksyaniliny)
2312Fenol stopiony
2319Olejek terpentynowy (terpentyna oczyszczona)
2321Trójchlorobenzeny ciekłe
2324Trójizobutylen
23251,3,5-Trójmetylobenzen (mezytylen)
2334Alliloamina
2348Akrylan n-butylu
2353Chlorek kwasu masłowego (chlorek butyrylu)
2356Chlorek izopropylu (2-chloropropan)
2357Cykloheksyloamina
2361Dwuizobutyloamina
2363Merkaptan etylowy
2364n-Propylobenzen
2366Węglan dwuetylu
2367Aldehyd ot-metylowalerianówy
2381Dwusiarczek dwumetylu
23861-Etylopiperydyna
2387Fluorobenzen
2388Fluorotolueny
2412Czterowodorotiofen (tetrahydrotipfen)
2416Boran trójmetylu
2426Azotan amonu, gorący stężony roztwór wodny
2427Chloran potasu w roztworze
2428Chloran sodu w roztworze
2429Chloran wapnia w roztworze
2430Alkilofenole
2431o-Anizydyna (o-metoksyanilina)
2432N,N-Dwuetyloanilina (N,N-dwuetylofenyloamina)
2433Chloronitrotolueny
2438Chlorek piwaloilu (chlorek kwasu trójmetylooctowego)
2442Chlorek trójchloroacetylu
2443Tlenotrójchlorek wanadu w roztworze
2446m-Nitrokrezole
2447Fosfor biały stopiony
2448Siarka w stanie stopionym
2483Izocyjanian izopropylu
2484Izocyjanian III-rz. butylu
2485Izocyjanian n-butylu
2486Izocyjanian izobutylu
2512Aminofenole
2513Bromek bromoacetylu
2514Bromobenzen (bromek fenylu)
2515Bromoform
2516Czterobromek węgla
25171,1,1-Chlorodwufluoroetan (R 142b)
2520Cyklooktadien
2521Dwuketen
2522Metakrylan dwumetyloaminoetylu
2524orto-Mrówczan. etylu
2525Szczawian etylu
2527Akrylan izobutylu
2528Izomaślan izobutylu
2530Bezwodnik kwasu izomasłowego
2533Trójchlorooctan metylu
2535Metylomorfolina
2536Metyloczterowodorofuran
2539Aldehyd oktylowy (oktanal)
2542Trójbutyloamina
2584Kwasy alkilosultonowe lub arylosultonowe zawierające ponad 3% wolnego kwasu siarkowego
2608Nitropropany (mononitropropany)
2643Bromooctan metylu
2661Sześciochloroaceton
2664Bromek metylenu (dwubromometan)
2669Chlorokrezole
2688l-Chloro-3-bromopropan
2730Nitroanizole
2739Bezwodnik kwasu masłowego
2747Chloromrówczan III-rz. butylocykloheksylu
2748Chloromrówczan 2-heksyloetylu
2758Pestycydy na bazie karbaminianu (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32oC
2762Pestycydy organiczne zawierające chlor (związki i preparaty) trujące o temperaturze zapłonu niższej niż 32 °C